Fotokopjimi:  Kryhet në hyrje të bibliotekës me asistencë të personelit.