Realizohet në sektorin e informacionit dhe mbështetet nga tre kompjutera që përmes OPAC – ut (Online Public Access Catalog), orientojnë përdoruesit në kërkim të literaturës në të gjitha fondet e bibliotekës.