Fotokopjimi

Kryhet në hyrje të bibliotekës me asistencë të personelit.