E DREJTA E HUAZIMIT

Te drejten per te huazuar materiale e kane:
1 -pjestaret e USH
2- pjestare te universiteteve te tjera shqiptare ose shkollave te larta profesionale;
3- persona te tjere mbi 14 vjec.

4-persona te tjere nen 14 vjec.Deri ne mbushjen e moshes se plote eshte e nevojshme autorizimi i personit pergjegjes.

AFATET E HUAZIMIT

1 -afati i huazimit permban 15 dite.
2 -afati per huazimin e librave shkollore permban 30 dite.
3 -lejohet zgjatja deri ne tre here e afatit, per sa kohe qe shtyrja behet brenda afatit te kthimit si dhe per sa kohe qe nuk ka kerkesa per keto libra.
4 -Biblioteka e universitetit ka te drejte, qe ne raste te vecanta te vendose nje afat me te shkurter huazimi, te ndaloje materiale per huazim ose te kerkoje materialin para skadimit te afatit te kthimit.

KUFIZIMI NE HUAZIM

1 perjashtohen nga huazimi
a) materiale, te cilat jane te ekspozuara ne fondet e hapura ose ato qe nevojiten vazhdimisht ne biblioteke,
b) materiale, te cilat datojne para vitit 1945,
c) materiale me rendesi e vlere te vecante,
d) materiale  multimediale ,

Materialet e permendura nga a) deri ne d) mund te huazohen vetem me leje te vecante te Drejtorise se Bibliotekes se Universitetit.

Dokumentacioni i nevojshem per tu pajisur me karten e bibliotekes :

  • Dokument identifikimi ( Pasaport ose certifikate ) Fotokopje
  • Vertetim studenti nga sekretarja perkatese e fakuletit.
  • Saktesim adrese.
  • Nje fotografi.