Informacioni:  Realizohet ne sektorin e informacionit dhe mbështetet nga tre kompjutera që përmes OPAC-ut(Online Public Access Catalog) qe orientojnë përdoruesit në kërkim literatures në të gjitha fondet e bibliotekës .